સરકાર ની નવી પહેલ 25 ડિસેમ્બર થી જન્મ લેનાર શિશું નું થશે સ્કેનિંગ.

ગુજરાત ડિસેમ્બેર 12 : ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી તારીખ 25 મી ડિસેમ્બર થી જન્મ લેનાર બાળકો નું સ્કેનિંગ કરવામાં આવશે આ પ્રક્રિયા પાછળ સરકારી સૂત્રો એ જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષે લગભગ 79000 જેટલા બાળકો જનમજીત ખામી સાથે જન્મે છે ત્યારે જન્મ સાથેજ ખામી ધરાવતા બાળકો ની ખામી જન્મ સાથે જ દૂર કરી શકાય તે માટે સરકાર દ્વારા અટલ સહજ યોજના અંતર્ગત તમામ બાળકો નું સ્કેનિંગ ફરજીયાત બનાવા માટે સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલો એ પાલન કરવાનું રહેશે અને સ્કેનિંગ રિપોર્ટ આપવાની રહેશે જેનો ગુજરાત માં 25 ડિસેમ્બર થી પ્રારંભ થશે જે પ્રસૂતા ના બાળક નું સ્કેનિંગ થશે પછીજ તેને રજા આપી શકાશે.

Share
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com