14-7-2018 આજના સોના-ચાંદીના ભાવ

જુલાઇ 14, 2018ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરતમાં 22 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા 60ના ઘટાડા સાથે રૂપિયા 29,650 રહ્યો છે. 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા રૂપિયા 10ના વધારા સાથે રૂપિયા 33,110 થયો છે. આ ઉપરાંત 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂપિયા 30ના ઘટાડા સાથે 4,240 પર સ્થિર થયો છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com