ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર, આ છે કાર્યક્રમ

ધોરણ.10માં અત્યાર સુધીમાં 10,50,000 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા છે

ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા જાહેર થઇ ગઇ છે. માર્ચ 2019 બોર્ડ પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. 7 માર્ચથી શરૂ બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ થશે. વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.

વિજ્ઞાન પ્રાવહમાં કુલ 1,57,160 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા જોકે ગત વર્ષે સાયન્સમાં 1,34,671 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા હતા. સામાન્ય પ્રવાહના ફોર્મ હજુ લેઈટ ફી સાથે 20મી સુધી ભરાશે પરંતુ અત્યાર સુધીમાં કુલ 5,22,091 વિદ્યાર્થીઓ નોધાઈ ચૂક્યાં છે જોકે ગત વર્ષે સામાન્ય પ્રવાહમાં 4,76,634 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા હતા.

ધોરણ.10માં અત્યાર સુધીમાં 10,50,000 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા છે જોકે ગત વર્ષે કુલ 11,03,000 વિદ્યાર્થીઓ નોધાયા હતા. જોકે દશમાના લેઈટ ફી સાથે ફોર્મ ભરવાની મૂદત 31મી ડીસેમ્બર સુધી હોવાથી આ સંખ્યામાં હજુ વધારો થશે
Share
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com