શું તમને ખબર છે ગેસ સિલેન્ડર પર લખેલા આ નંબરનો સાચો મતલબ શું થાય છે?

ગેસ સીલીન્ડરમાં  છાપેલા આંકડા તમારી જીંદગી બચાવી શકે છે. આપણે લગભગ દરેક વસ્તુ બરાબર જોઇ તપાસીને લેતા હોઇએ છીએ પણ ગેસનો બાટલો લેવામાંં આપણે કોઇ ધ્યાન નથી આપતા. ગેસ સીલીન્ડ આવવાથી ઘરોમાં ખાવાનું બનાવવાની પધ્ધતી બિલકુલ બદલાઇ ગઇ છે. વિચારો જ્યારે આ સુવિધા ન હતી ત્યારે ખાવાનું બનાવવાનું કોઇ મહાભારતથી ઓંછું નહી થતુ હોય.

તમે ધ્યાન આપ્યુ હશે કે ગેસ સીલીન્ડ ઉપર કંઇક નંબર લખેલા હોય છે જે ફોટામાંં બતાવવામાંં આવ્યુ છે. જે તમે સીલીન્ડ લેવા અથવા તમને આપવા આવે ત્યારે તપાસ કરી શકો છો.

સીલીન્ડની સૌથી ઉપર રેગ્યુલેટરની પાસે જે ત્રણ પટ્ટીઓ લાગેલી હોય છે તેમની કોઇ એક ઉપર A, B, C, D લખેલું હોય છે. તેનો અર્થ તે છે કે ગેસ કંપની દરેક બાટલાને 3 મહિનામાંં વહેંચી દે છે. Aનો અર્થ જાન્યુઆરી થી માર્ચ અને  Bનો અર્થ એપ્રિલથી જુન અને Cનો અર્થ જુલાઇથી સપ્ટેમ્બર અને Dનોઅર્થ ઓક્ટોમ્બરથી ડીસેમ્બર સુધી થાય છે.

તેની સાથે તેેમાં વર્ષ પણ આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે A-17નો અર્થ થાય છે કે ગેસ સીલીન્ડરની એક્સપાયરી ડેટ જાન્યુઆરી થી લઇ ને માર્ચ 2017 સુધી છે. અને ત્યાર પછી સીલીન્ડરનો ઉપયોગ કરવો ખતરનાક થઇ શકે છે. અને તે ખતરામાં જોડાયેલ છે ગેસ લીકેજ થી લઇને સીલીન્ડર ફાટવા સુધી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com