સોના-ચાંદીના આજના ભાવ 12-8-2018

ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરતમાં 22 કેરેટ સોનાનો 20 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા 100ના વધારા સાથે રૂપિયા 29,160 રહ્યો છે. જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા રૂપિયા 750ના વધારા સાથે રૂપિયા 31,810 થયો છે. આ ઉપરાંત 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રૂપિયા 10ના વધારા સાથે 3,860 પર સ્થિર થયો છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com