ગુજરાતનું જાહેર દેવુ વધીને ૧.૧૭ લાખ કરોડ થયું

ગુજરાત રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક વધીને રૂપિયા ૨.૧૪ લાખ થઈ છે. જો કે, તેની સામે માથાદીઠ જાહેર દેવું પણ વધીને ૫૦,૦૦૦ રૂપિયા થયું છે. ગુજરાત રાજ્યમાં લોકોની આવકમાં વધારો થયો હોવા છતાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં આઠમા ક્રમે છે. જો કે, ભારત દેશમાં જાહેર કરાયેલી માથાદીઠ આવકની સરખામણીએ ગુજરાત રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક ઘણી જ વધારે છે. ગુજરાત રાજ્યના નાણા વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે માર્ચ-૨૦૧૭ના અંતે ગુજરાતનું જાહેર દેવું રૂપિયા ૧.૯૯ લાખ કરોડ થયું હતું. તે વર્ષ ૨૦૧૮માં વધીને ૨.૧૭ લાખ કરોડ થઈ ગયું છે. આ જાહેર દેવું માર્ચ-૨૦૧૯ના અંતે વધીને રૂપિયા ૨.૩૮ લાખ કરોડ થવાની ધારણા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં સતત વધતા જતા જાહેર દેવામાં પ્રોજેક્શન પ્રમાણે વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦માં આ જાહેર દેવું વધીને રૂપિયા ૨.૬૬ લાખ કરોડ થશે. જ્યારે માર્ચ-૨૦૨૧ સુધીમાં આ જાહેર દેવું ૨.૯૬ લાખ કરોડ થવાની ધારણા છે. ગુજરાત રાજ્યમાં જાહેર દેવામાં વધારાની સાથે જ બીજી તરફ માથાદીઠ આવકમાં પણ નોધપાત્ર વધારો થતો જાય છે. સમૃધ્ધ ગણાતા ગુજરાત રાજ્યમાં વર્ષ ૨૦૧૮ના આંકડા પ્રમાણે માથાદીઠ આવક વધીને ૨,૧૪,૨૮૫ રૂપિયા થઈ છે. જે માર્ચ-૨૦૧૭ના અંતે ૧.૩૮ લાખ રૂપિયા હતી. જો કે, આંકડાશાસ્ત્ર બ્યુરો તરફથી જે આંકડા જાહેર કરવામાં આવે છે તેમાં તફાવત કહો કે વિસંગતતા હોય છે.જેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના આંકડામાં ઘણીવાર કોઈ મેળ પણ થતો હોતો નથી. ગુજરાતનું નાણા મંત્રાલય એવું કહે છે કે રાજ્યમાં માથાદીઠ આવક ૨,૧૪,૨૮૫ રૂપિયા થઈ છે. પરંતુ વાસ્તવમાં ૨૦૧૫-૧૬માં માથાદીઠ આવક ૧,૨૪,૬૭૮ રૂપિયા હતી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com