તાઇવાનમાં એક વ્યક્તિને પત્ની સાથે સંબંધ બાંધવો પડ્યો મોંઘો

તાઇવાનમાં એક વ્યક્તિને પત્ની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા બાદ તરત જ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દોડવું પડ્યુ હતુ. વાસ્તવમાં પત્નીએ ઉત્તેજિત થઇને પતિનાં એક વૃષણને એવું તો બચકું ભર્યું કે તે છુંટુ પડી ગયુ હતુ. જ્યારે એમ્બ્યુલ્સ ઘરે પહોંચી ત્યારે 51 વર્શનો વાંગ પોતાના કપાઇ ગયેલા વૃષણને એક ડિશમાં લઇને ઉભો હતો.

49 વર્ષની પત્ની શાયે પતિ વામગના ડાબા વૃષણને એવું બચકું ભર્યુ કે તે અલગ થઇ ગયુ હતું. શાયે મળસ્કે 2 વાગે એમ્બ્યુલ્સ બોલાવી હતી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com