ગુજરાતના અમદાવાદ-સુરતમાં સોના-ચાંદીનો લેટેસ્ટ ભાવ18-7-2018

જુલાઇ 18, 2018ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરતમાં 22 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા 40ના ઘટાડા સાથે રૂપિયા 29,570 રહ્યો છે. જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા રૂપિયા 40ના ઘટાડા સાથે રૂપિયા 32,360 થયો છે. જ્યારે 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવમાં 0.00 રૂપિયાની વઘઘટ સાથે 4,220 પર સ્થિર છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com