તાપી-વ્યારાના નગર પાલિકાના કચરા પેટીમાં લાગી અાગ, જૂઓ વીડિયો

તાપી-વ્યારાના નગર પાલિકાના કચરા પેટીમાં લાગી મોટી આગ.વ્યારાના બે ફાયર ફાઇટર ઘટના સ્થળે. આગને કાબુ કરવા માટે પાણીનો છટકાવ શરૂ.
તાપી-અપડેટ-વ્યારા નગરપાલિકા ડપીગ સાઈટ માં આગની ઘટના.5 કલાક બાદ આગ ધીરેધીરે કાબુમાં.વ્યારા સોનગઢ ફાયર ફાઇટરો ઘટના સ્થળે.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com