સોના-ચાંદીના આજના ભાવઃ 11-7-2018

જુલાઇ 11, 2018ના રોજ ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરતમાં 22 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા 60ના વધારા સાથે રૂપિયા 30.090 રહ્યો છે. જ્યારે 24 કેરેટ સોનાનો 10 ગ્રામનો ભાવ રૂપિયા રૂપિયા 40ના વધારા સાથે રૂપિયા 33,300 થયો છે. આ ઉપરાંત 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ 4,270 પર સ્થિર થયો છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com