ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન કરવાની અપીલ, જુઓ વીડિયો

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વધુમાં વધુ મતદાન થાય અે હેતુસર SGVP નેશનલ સ્કૂલ અોફ કમ્યુનિકેશન અને મેઘનિર્ઘોષ તરફથી અપીલ કરવામાં અાવી છે. લોકજાગૃતિ ફેલાય તે માટે તેમણે અેક વીડિયો બનાવી વધારેમાં વધારે મતદાન કરવાની અપીલ કરવામાં અાવી છે. લોકશાહીમાં મતદાન કરવું અે તમારો અધિકાર નહીં પરંતુ ફરજ છે, જો મતદાનના દિવસે તમારા અાંગળી પર સહીનું નિશાન નથી તો પાંચ વર્ષ સુધી અાંગળી ચીંધવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com