Browsing: World Bank

world bank1

World Bank વ્યવસાય કરવાની સરળતા વિશે જણાવવા માટે વિશ્વ બેંક આ વર્ષથી બિઝનેસ રેડી નામનો નવો રિપોર્ટ લાવવા જઈ રહી…