ગીર સોમનાથઃ ગીરગઢડાના જગંલને અડીને આવેલ આબાંની બાગમાં સિહણના આટાફેરા જુવો વીડિયો

હાલ ગીર ના જંગલ વિસ્તારમાં અંબામાં ભરપૂર પ્રમાણમાં કેસર કેરીનો મોર ફૂટ્યો છે. અને ખેડૂતો કેસર કેરીના બગીચાઓનું રખોલુ કરવા માટે જતા હોઈ છે. ત્યારે ગીર જંગલના વિસ્તારના બોર્ડરને અડી આવેલ આંબાના બગીચામા અવારનવાર સિંહ અને સિંહણ ના આટાફેરા વધતા ખેડૂતો માં ચિંતાના વિષય ઉભો થયો છે.

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com