જાહેરમાં મૂત્રત્યાગ કરનારાને હવે દંડ – રાજકોટ

રાજકોટમાંં કચરો, એંઠવાડ ફેંકનારા પાસેથી દંડ ઉઘરાવવામાં આવે છે પણ આનાથી પણ શર્મચાર કરે તેવી ઘટના છે. શહેરમાંં જાહેરમાં મૂત્રત્યાગની છે જેને અટકાવવા કોઇ જોગવાઇ ન હતી. દાયકા બાદ આ મુદ્દે મનપાનું ધ્યાન ગયું છે અને આજે શહેરમાં જાહેરમાં મૂત્રત્યાગ કરવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવાયો છે. જે આજથી અમલી બનેલ છે. રાજકોટના નાગરિકો તથા રાજકોટ આવતા બહાર ગામના કોઇ પણ નાગરિકને આ પ્રતિબંધ લાગુ પડશે. જાહેર ઉદ્યાનો, માર્ગો, હરવા ફરવાના સ્થળોએ આવુ કૃત્ય કરતા તત્વોને અટકાવીને રૂ. 200નો વહીવટી ચાર્જ વસુલવામાં આવશે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com