અાશાદીપ હોસ્પિટલ દ્વારા માત્ર દસ ટકા ખર્ચમાં ઓપરેશન

જીવરાજપાર્ક ચારરસ્તા પાસે અાવેેલી અાશાદીપ હોસ્પિટલમાં ગર્ભાશયને ટાંકા વિનાનું અોપરેશન માત્ર પંદર હજારમાં કરવાનો કેમ્પ દસ દિવસ માટે યોજવામાં અાવ્યો છે.સામાન્ય રીતે અા ઓપરેશન માટે અેકથી દોઢ લાખનો ખર્ચ થતો હોય છે.
હોસ્પિટલના ડો.અાશાબેન ગાંધી તથા ડો.ધરણેન્દ્ર ગાંધીએ જણાવ્યું હતુ કે, મોનોપોઝ ક્લિનિક ખાતે સામાન્ય જનતાના લાભાર્થે અા કેમ્પને તા.18થી 22 ડિસેમ્બર દરમિયાન અાયોજન કરવામાં અાવે છે.જેમાં મોટી ઉંમરે વધુ માસિક અાવવું, ગર્ભાશયમાં રહેલી ગાંઠ, ગર્ભાશય મોટું થવાથી ઉભી થતી લોહિવાની તકલીફ ગર્ભાશયની નળી તથા અંડાશયનું અાંતરડા સાથે ચોંટી જવું.ગર્ભાશયની બહાર નળીમાં બાળકને રહી જવું, ગર્ભાશયમાં થતો દુખાવો વગેરે અા રાહતદરના ઓપરેશનમાં દૂર કરવામાં અાવશે. અા માટે ફોન નંબર 0998284511 પર સંપર્ક કરવો.
ટાંકા વિનાના ઓપરેશનમાં બ્લેડલેસ સર્જરી હોવાથી ઓછું લોહી વહે છે. જલ્દી સારું થઈ જાય છે અને હોસ્પિટલમાંથી બીજા દિવસે રજા અાપી દેવાય છે.

Share

Satyaday, Gujarat’s largest language media group, brings to you the most comprehensive Gujarati News Website. The app covers Latest Gujarati news from all around the world giving you a complete up-to-date coverage on news anytime and anywhere.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com